MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE 41, 2016

ARTYKUŁY

Jan Romaniszyn, Marta Gwizdała, Przemysław Makarowicz Grób z Beremian nad Dniestrem – rewizja wyników badań z XIX wieku. Ze studiów nad grupą białopotocka kultury komarowskiej

Szymon Orzechowski, Ireneusz Suliga, Joanna Trąbska, Barbara Trybalska Piece dymarskie z Pokrzywnicy, stan. 1, gm. Pawłów, woj. świętokrzyskie w świetle badań archeologicznych,  metalurgicznych i mineralogicznych

MATERIAŁY

Justyna Zakrzeńska Materiały mezolityczne zebrane przez Albina Jurę w Czernichowie, pow. krakowski

Elżbieta Trela-Kieferling Zabytki kultury lendzielskiej ze stan. 21 w Bolechowicach, woj. małopolskie

Piotr Kolasa, Dariusz Rozmus Nadzór archeologiczny w otulinie neolitycznej pracowni krzemieniarskiej w Bęble pow. Kraków w 2012 r.

Agnieszka Brzeska-Pasek Materiały krzemienne z neolitu i epoki brązu ze stanowiska 5, 5a, 5b w Krakowie-Nowej Hucie-Wyciążu (badania w latach 1988-1997)

Elżbieta Trela-Kieferling Krzemienne płoszcze z Krakowa – Nowej Huty – Pleszowa

Irena Wójcik, Bartłomiej Szymon Szmoniewski Śmietnisko muszlowe kultury trzcinieckiej w Koszycach, pow. proszowicki

Wojciech Blajer Skarb brązowy z Radymna nad Sanem – spojrzenie po latach

Marcin Biborski Badania technologiczno-chemiczne zabytków z tzw. skarbu z Radymna, pow. jarosławski, ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Jacek Rydzewski Zabytki z Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Maciej Nowak, Radosław Liwoch, Magdalena Moskal-Del Hoyo, Anna Rauba-Bukowska, Jarosław Wilczyński Korzkiew 5 – najstarsze stanowisko średniowieczne na Wyżynie Olkuskiej

Dariusz Rozmus Nowe znaleziska wczesnośredniowiecznych ciężarków ołowianych

Łukasz Antosik Medieval Textile Fragments from Spytkowice, Małopolskie Voivodeship

Jakub Puziuk Akcesoria do palenia tytoniu z terenów dawnej Rzeczpospolitej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

 

MISCELLANAE

Piotr Banasik, Władysław Góral Kopiec Krakusa a zachód Słońca w dniu przesilenia letniego - aspekty astronomiczno-archeologiczne

 

NEKROLOGI

Robert Łapanowski

Teresa Radwańska