Materiały Archeologiczne, tom 36, 2006
Spis treści

ARTYKUŁY


Monika Bober, Architektura wczesnośredniowiecznego Krakowa. Stan badań, interpretacje

Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Anna Tyniec-Kępińska, Obrzędowość pogrzebowa w Małopolsce wczesnośredniowiecznej (VII/VIII - poł X w.) w świetle nowych badań

MATERIAŁY


Radosław Liwoch, Miecz ze Stogniowic

ODKRYCIA


Paweł Micyk, Barbara Witkowska, Piotr Włodarczak, Grób wczesnośredniowieczny ze stanowiska 2 w Prandocinie, gm. Słomniki

Cezary Buśko, Tomasz Kalicki, Jerzy Niegoda, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni krakowskiego Gródka w świetle badań przeprowadzonych na parceli przy ul. Św. Krzyża 7 w 2004 roku

Emil Zaitz, Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w Krakowie w 2004 r. przy przebudowie nawierzchni płyty Rynku Głównego po zachodniej stronie Sukiennic

Marek M. Łukacz, Badania architektoniczne reliktów murowanej zabudowy pod zachodnią częścią płyty Rynku Głównego w Krakowie

Bożena Reyman-Walczak, Monety z badań Rynku Głównego w Krakowie w latach 2003 i 2004

Marek Krąpiec, Elżbieta Szychowska-Krąpiec, Małgorzata Danek, Marzena Kłusek, Analiza dendrochronologiczna drewna pozyskanego w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Krakowie na Rynku Głównym po zachodniej stronie Sukiennic

Magdalena Kluj, Maciej Pawlikowski, Emil Zaitz, Badania mineralogiczne osadów antropogenicznych oraz wybranych materiałów budowlanych odkrytych pod płytą Rynku Głównego w Krakowie

Aldona Bieniek, Agnieszka Wacnik, Zofia Tomczyńska, Rośliny z późnośredniowiecznych warstw archeologicznych na Rynku Głównym w Krakowie. Raport z badań prowadzonych w 2004 roku

Hanna Szymańska, Krzysztof Babraj, Wstępny raport z wykopalisk w Marei w Egipcie. Sierpień-wrzesień 2005

Grzegorz Kieferling VARIA, Konserwacja żelaznych zabytków archeologicznych

Andrzej Czubak, Jarosław Wróbel, Rekonstrukcje twarzy na podstawie czaszek z cmentarzyska przy kościele św. Wojciecha w Krakowie (XI-XIII wiek)

Ireneusz Suliga, Próba metalurgicznej weryfikacji archeologicznej koncepcji K. Bielenina "powierzchni swobodnego krzepnięcia" starożytnych kloców żużlowych, na podstawie kloca z Kowalkowic, gm. Waśniów

KRONIKA

 

NEKROLOGI


Grzegorz Kieferling