Materiały Archeologiczne,
tom XXV, Kraków 1990
Spis treści

Róża Mycielska, Zenon Woźniak Cmentarzysko wielokulturowe w Błoniu. Część II. Osada i cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej, cmentarzysko kultury grobów kloszowych

Kazimierz Bielenin, Szymon Orzechowski, Tomasz Wichman Dalszy ciąg badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w latach 1979-1987

Mieczysław F. Pazdur Chronologia bezwzględna starożytnego hutnictwa żelaza na ziemiach Polski w świetle kalibracji radiowęglowej skali czasu

Alina Wałowy Badania przy kościele i klasztorze OO. karmelitów na Piasku w Krakowie w 1963 roku (wykop I)

Emil Zaitz Wczesnośredniowieczne grzywny siekieropodobne z Małopolski

Wanda Mazur, Elżbieta Nosek Badania metaloznawcze i chemiczne grzywien siekieropodbnych z Krakowa

Joachim Śliwa Ceramika egipska i nubijska w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Cz. II El-Kubanije Pd. i Pn.

Sesja poświęcona Włodzimierzowi Demetrykiewiczowi w 50-tą rocznicę śmierci

Wspomnienie o Oldze Reymanowej