Materiały Archeologiczne,
tom XIX, Kraków 1979
Spis treści

 

Alina Wałowy Późnośredniowieczne garncarstwo krakowskie w świetle źródeł archeologicznych