Materiały Archeologiczne,

tom XVI, Kraków 1976

Spis treści

Materiały

Anna Dagnan-Ginter, Michał Parczewski Dwie kolekcje archeologiczne z Pogórza Dynowskiego

Elżbieta Maria Nosek, Michał Parczewski Dwa czekany miedziane z miejscowości Hłudno, pow. Brzozów

Maria Cabalska, Elżbieta Maria Nosek Płaska siekierka miedziana z Chełma, pow. Bochnia

Małgorzata Kaczanowska Uwagi o kontaktach między terenami Małopolski i Słowacji w neolicie i eneolicie w świetle importów surowców kamiennych

Kazimierz Bielenin Dalsze badania stanowisk dymarskich w rejonie Gór Świętokrzyskich

Włodzimierz Mościcki, Mieczysław F. Pazdur Podstawowe informacje dotyczące sposobu pomiaru, obliczenia i interpretacji wieku próbek organicznych ze świętokrzyskich pieców dymarskich, datowanych metodą C-14

Krzysztof Kaczanowski, Stanisława Spettowa, Emil Zaitz Lecznicza trepanacja czaszki z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Krakowie-Zakrzówku, wykonana z powodu śródczaszkowego procesu ekspansywnego

Emil Zaitz Badania archeologiczne w południowej części Plant przy ul. Waryńskiego w Krakowie (południowo-wschodnia krawędź Okołu)

Joachim Śliwa Zabytki rzeźby egipskiej ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Andrzej Niwiński Egipskie tace ofiarne z okresu Średniego Państwa w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Hanna Szymańska Fragmenty dekoracji drewnianych sarkofagów bosporańskich z epoki rzymskiej

Sprawozdania

Anna Dagnan-Ginter Górnopaleolityczna kopalnia krzemienia w Wołowicach, pow. Kraków

Anna Dagnan-Ginter Z poszukiwań archeologicznych nad jeziorem Mallahat al Bariqah (Libia)