Materiały Archeologiczne,

tom XIII, Kraków 1972

Spis treści

Rozprawy

Kazimierz Radwański Stosunki wodne wczesnośredniowiecznego Okołu w Krakowie, ich wpływ na topografię osadnictwa, próby powiązania tych zjawisk ze zmianami klimatycznymi

Irena Kmietowicz-Drathowa Przegląd dotychczasowych rekonstrukcji topografii Krakowa w świetle geologii

Maria Kwapieniowa Garncarze krakowscy (XIV-XVIII w)

Materiały

Magdalena Mączyńska, Ewa Rook Materiały z jaskini Wierzchowskiej Górnej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Maria Bazielich Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kowalkowicach, pow. Opatów

Janina i Adam Kraussowie Cmentarzysko kultury łużyckiej w Tarnobrzegu

Barbara Gedl Szkieletowy grób z okresu wędrówek ludów na stanowisku 1 w Kietrzu, pow. Głubczyce

Renée Hachulska-Ledwos Materiały średniowieczne z Krakowa - Nowej Huty, stan. 1 (Mogiła, rejon szpital-centrum)

Sprawozdania

Maria Cabalska Materiały archeologiczne z grodziska w Chełmie nad Rabą, pow. Bochnia

Adam Krauss Sprawozdanie działu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Krakowie za rok 1970