Materiały Archeologiczne,

tom IV, Kraków 1963,

Spis treści

Janusz K. Kozłowski Stanowisko przemyslu magdaleńskiego w jaskini Maszyckiej

Bolesław Ginter Schyłkowopaleolityczna pracownia krzemieniarska z Wąsosza Górnego, pow. Kłobuck

Bolesław Ginter, Stanisław Kowalski Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych na Pustyni Błędowskiej w 1961 r.

Stanisław Kowalski Neolityczny skarb krzemienny z Dodowa, pow. Proszowice

Renée Hachulska-Ledwos Osada kultury ceramiki wstęgowej w Bieńczycach (Kraków - Nowa Huta)

Aurelia Kogus Cmentarzysko z wczesnego okresu kultury łużyckiej w Nowej Hucie - Pleszowie

Marek Gedl Cmentarzysko kultury łużyckiej w Dankowie, pow. Kłobuck, cz. III (materiały z badań przeprowadzonych w latach 1959-1961)

Adam Krauss Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kłobucku-ZakrzewiuJamnie, pow. Częstochowa (materiały z badań w latach 1960-1961)

Janina Prokopowicz Cmentarzysko kultury łużyckiej w Jamnie, pow. Częstochowa (materiały z badań w latach 1960-1961)

Maria Zeylandowa Osada kultury łużyckiej w Turbi, pow. Tarnobrzeg

Rudolf Jamka Zespół grobowy kultury przeworskiej ze Stradowa, pow. Kazimierza Wielka

Kazimierz Bielenin, Jerzy Kowalczuk, Tadeusz Stopka Zastosowanie metody magnetycznej w badaniu znaleziska Nowa Słupia 4, pow. Kielce

Ewa Rook Materiały z jaskini Bębłowskiej Dolnej

Sprawozdania

Adam Krauss Odkrycia archeologiczne w tarnobrzeskim zagłebiu siarki w latach 1957-1961

Kazimierz Bielenin Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1960 i 1961 r.

Stanisław Buratyński Zabytki z okresu rzymskiego i wczesnośredniowiecznego ze stanowiska Nowa Huta - Pleszów I

Kazimierz Radwański Sprawozdanie z prac badawczych prowadzonych w 1961 r. na terenie Krakowa