KONFERENCJA NAUKOWA „KRZEMIEŃ JURAJSKI W PRADZIEJACH”

KRAKÓW 28-30 WRZE¦NIA 2017 r.

 

W dniach 28-30 wrze¶nia 2017 roku w  Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Krzemień jurajski w pradziejach” zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Konferencja, dedykowana prof. dr. hab. Bolesławowi Ginterowi, była kontynuacj± serii spotkań dotycz±cych problematyki użytkowania surowców krzemiennych w pradziejach. Tematem obrad był krzemień jurajski zarówno w aspekcie geologicznym, jak i prehistorycznym, na całym obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Poruszono także zagadnienia zwi±zane “z wydobywaniem, przetwórstwem i dystrybucj± surowców i wyrobów krzemiennych...” z innych obszarów ¶rodkowej Europy. Podczas Konferencji wielokrotnie przypominano zasługi Profesora dla rozwoju badań nad  krzemieniarstwem.

W Konferencji uczestniczyło 67 Badaczy ze wszystkich o¶rodków archeologicznych w Polsce oraz Go¶cie z  Białorusi, Bułgarii, Czech, Węgier. W ci±gu dwóch dni obrad wygłoszono 22 referaty, dotycz±ce użytkowania krzemieni jurajskich od paleolitu po okres nowożytny oraz zaprezentowano 3 postery. Konferencja zakończyła się wycieczk± na stanowiska w Dolinie Mnikowskiej oraz w Zelkowie i Bęble.

Tre¶ć referatów zostanie opublikowana w kolejnym tomie serii Studia nad Gospodark± Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach wydawanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom referatów i Uczestnikom Konferencji oraz dr hab. Sławomirowi Sprawskiemu – Dyrektorowi Instytutu Historii UJ za użyczenie wspaniałej Auli Tischnera na miejsce obrad, pani Beacie Morsztyn z Muzeum Archeologicznego w Krakowie za zorganizowanie bankietu w Ogrodach muzealnych oraz wszystkim Pracownikom Muzeum Archeologicznego w Krakowie i Wolontariuszom z Instytutu Archeologii UJ za pomoc przy organizacji konferencji.  

 

Komitet Naukowy

dr hab. Jacek Górski – dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie

prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak – dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr Wojciech Brzeziński – dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

 

Sekretariat Konferencji

Anna Kraszewska, Damian Stefański, Elżbieta Trela-Kieferling, Mirosław Zaj±c