+

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

     NIEZŁOMNI BOHATEROWIE

PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

 

„Dulce et decorum est pro patria mori”

(Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za  ojczyznę)     

                                                                                                                      Horacy

 

I. ORGANIZACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Organizatorem konkursu NIEZŁOMNI BOHATEROWIE. PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH zwanego dalej Konkursem jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w Krakowie.

3. Szkoły zgłaszają uczestników (imię i nazwisko ucznia, szkoła, dane opiekuna)

 do 28 lutego 2017 r. pod numerem telefonu: 12 4227100 w. 43.

4. Każda szkoła do Konkursu może wytypować dwóch uczniów.

5. Liczba miejsc ograniczona. Przyjmujemy do 60 uczestników. Muzeum zastrzega sobie wcześniejsze zakończenie rekrutacji w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych Konkursu.

 

II. PRZEBIEG KONKURSU:

1. Konkurs odbędzie się 10 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Muzeum Archeologicznym

w Krakowie przy ul. Poselskiej 3.

2. Konkurs będzie miał formę pisemnego testu trwającego 60 minut.

3. Uczestnicy będą indywidualnie rozwiązywać pisemny test zawierający różnego typu zadania.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się

17 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

 

III. CELE KONKURSU:

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych/Niezłomnych.

2. Kształtowanie postawy szacunku wobec dokonań i działań Żołnierzy Wyklętych/Niezłomnych.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych/Niezłomnych.

4. Rozbudzanie zainteresowań uczniów i kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji.

 

IV. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:

1. Dzieje polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944 – 56 (organizacje niepodległościowe: NZW, WiN, „Niepodległość”, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj).

2. Losy Żołnierzy Wyklętych/Niezłomnych (ich walka o niepodległą Polskę

oraz okoliczności śmierci).

3. Rozbicie więzienia św. Michała w Krakowie 18.08.1946 r.

4. Badania archeologiczne miejsc pochówku ofiar.

 

V. LITERATURA:

1. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-56, Warszawa-Lublin 2007,

 s. XXII-XXXIV, LVII-LIX oraz 2-18

2. Dziurok A., Gałęziowski M., Kamiński L., Musiał F., Od niepodległości

do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2011, s.195-237, 262-268

3. Wieliczka – Szarkowa J., Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie, Warszawa 2013

4. Piwowarski S., Salwiński J., Rozbicie więzienia św. Michała w Krakowie

 18 VIII 1946 r., Kraków 1997, s. 32-40

 

Strona internetowa:

5. http://ipn.gov.pl/publikacje/teki-edukacyjne (polskie podziemie niepodległościowe 1944-56)

6. poszukiwania.ipn.gov.pl/sz1/projekt