„Domasław – Nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII-VI w. p. n. e.)”

21.03.2018 r. w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (ul. Poselska 3) otwarto nową ekspozycję czasową. Wystawa „Domasław…” prezentuje najciekawsze znaleziska badań prowadzonych przez Zespół przy Instytucie Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu na nekropolii odkrytej w Domasławiu w powiecie wrocławskim.

Otwarcie stało się okazją do spotkania śmietanki krakowskich archeologów epoki brązu i żelaza, w tym: prof. dr hab. Wojciech Blajer i prof. dr hab. Jan Chochorowski. Po przywitaniu gości honorowych i krótkim wstępie poczynionym przez dr. hab. Jacka Górskiego (Dyrektor MAK) krótką prelekcję na temat odkrycia w Domasławiu i jego znaczenia nie tylko dla archeologii polskiej, ale i europejskiej wygłosił Kierownik zespołu badawczego, prof. dr hab. Bogusława Gediga. Następnie zaproszeni goście zostali oprowadzeni po ekspozycji przez kuratora wystawy z ramienia MAK Irenę Wójcik

Ekspozycja prezentuje zabytki z nekropoli łużyckiej datowane na lata około 750 do 450 p.n.e. Wyjątkowość odkrytych tam grobów polega na widocznym zróżnicowaniu społecznym i majątkowym zmarłych. Są to często luksusowe halsztackie naczynia grafitowane i malowane. Najciekawszym zabytkiem jest model czterokołowego wozu. Umieszczony w grobie mógł pełnić rolę symboliczną i prestiżową. Dopatrywać się w nim można oddziaływań kręgu cywilizacji śródziemnomorskich i świadczy o rozległych kontaktach ludzi mieszkających prawie 3 tys. Lat temu pod współczesnym Wrocławiem.

Domasław to miejscowość w gminie Kobierzyce, pow. wrocławski. W latach 2006-2008 Zespół Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przeprowadził tam ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową obwodnicy Wrocławia. Prace na terenie ponad 15 ha, odkryły 13 tysięcy obiektów nieruchomych, głównie reliktów zabudowy obozowisk i osad związanych z okresem neolitu, wczesnej epoki brązu i epoki żelaza oraz cmentarzysk z młodszej epoki kamienia, wczesnego okresu epoki brązu, epoki brązu-okresu halsztackiego i okresu lateńskiego.

Najciekawsze rezultaty uzyskano z badań cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej użytkowanego najpewniej przez te samą społeczność i utrzymującą tradycję miejsca pochówków swoich zmarłych od około 1300 r. p.n.e. aż do około 450 r. p.n.e. Widoczna zmiana obrazu tej społeczności (na cmentarzysku) nastąpiła z początkiem epoki żelaza, tj. około 750 r. p.n.e.

Wystawa pod patronatem medialnym TVP 3 Kraków

 

Ze zbiorów: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Współpraca: Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia

Opracowanie plansz: dr Jarosław Jarysz (Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia)

Kurator z ramienia Muzeum Archeologicznego w Krakowie: Irena Wójcik

Aranżacja plastyczna w Muzeum Archeologicznym w Krakowie: Marek Grosse, Agata Baltyzar

Korekty tekstów w MAK: Anna Tyniec

Czas ekspozycji: 22.03-10.06.2018 r.