Muzealne Spotkania Naukowe to całoroczny cykl odczytów prowadzonych przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Krakowie, prezentujący wyniki szerokiej i zróżnicowanej działalności Muzeum. Tematyką wykładów będą rezultaty terenowych badań wykopaliskowych, opracowywanie kolekcji i ich publikacje, naukowe projekty badawcze, projekty wystawiennicze, działalność edukacyjna i popularyzatorska, a także konserwacja i rekonstrukcja zabytków na potrzeby badań specjalistycznych i ekspozycyjnych.

 

Muzealne Spotkania Naukowe mają charakter otwarty. Odbywać się będą od stycznia do grudnia 2019 r. w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 13.00 w siedzibie muzeum.


Muzealne Spotkania Naukowe

28.02.2019

 

Jacek Górski, Anna Tyniec

 

Fenomen miejsca – nekropola kurhanowa

z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie, woj. lubelskie

 

Tematem referatu będą najnowsze wyniki analiz cmentarzyska kurhanowego kultury trzcinieckiej ze starszego okresu epoki brązu oraz z okresu wczesnego średniowiecza w Guciowie, stan. 6, pow. zamojski. Badała je w latach 1959-1965 R. Rogozińska-Goszczyńska, pracownik Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Jest to jedna z największych, rozpoznanych nekropoli kurhanowych w zasięgu trzcinieckiego kręgu kulturowego. Opracowanie materiałów z epoki brązu pozwoliło nie tylko zweryfikować koncepcję tzw. kurhanów typu Guciów, ale przede wszystkim zaprezentować źródła nieruchome i ruchome z tego stanowiska, które znajduje się na terenie słabo rozpoznanym pod względem archeologicznym. Umożliwiło także pozytywną weryfikację tezy o wykorzystaniu pradziejowych kurhanów jako jednego z miejsc pochówku wykorzystywanego przez mieszkańców zespołu osadniczego (złożonego z grodziska, osad otwartych i cmentarzysk kurhanowych) w okresie wczesnego średniowiecza. Wśród materiałów ceramicznych ze stan. 6 wyodrębniono najstarsze w guciowskim zespole osadniczym naczynia z tego okresu.

 

Jacek Górski

Anna Tyniec


HARMONOGRAM ODCZYTÓW W 2019 R.