Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego
realizowaną w ramach Projektu pn.: "Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne

 
 


Ogłoszenie  o przetargu
 
SIWZ
 
Załączniki do siwz:
1.    Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
2.    Załącznik nr 2 – Formularz Oferty (wzór)
3.    Załącznik nr 3 – Oświadczenia (wzór)
4.    Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5.    Załącznik nr 5 - Informacja o grupie kapitałowej (wzór)
6.    Załącznik nr 6 - Formularz cenowy (wzór)