„Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego realizowany w ramach Projektu pn.: "Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do siwz:

1.      Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

2.      Załącznik nr 2 – Formularz Oferty (wzór)

3.      Załącznik nr 3 – Oświadczenia (wzór)

4.      Załącznik nr 4 – Wzór umowy

5.      Załącznik nr 5 - Informacja o grupie kapitałowej (wzór)

6.      Załącznik nr 6 - Formularz cenowy (wzór)