Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego i serwerów realizowana w ramach Projektu pn.: "Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1A do siwz - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1B do siwz  -opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1C do siwz - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 do siwz – wzór formularza ofertowego

Zał. nr 3 do siwz – wzór oświadczenia

Zał. nr 4 do siwz – wzór umowy

Zał. nr 5 do siwz – info.o gr. Kapit.

Zał. nr 6 do siwz – Formularz cenowy (wzór)