Przetarg nieograniczony na zabezpieczenie budynku spichlerza w zespole dworsko - parkowym w Krakowie Branicach, przy ul. Deszczowej  6

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) Projekt budowlany,

b) Projekt wykonawczy,

c) STWiOR,

d) Przedmiar,

e) Pozwolenie na budowę,

f) Pozwolenie konserwatorskie

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy,

Zał. nr 3A - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia,

Zał. nr 3 B - Oświadczenie o spełnianiu warunków,

Zał. nr 4 - Wzór umowy,

Zał. nr 5 - Wykaz robót budowlanych,

Zał. nr 6 - Wykaz osób,

Zał. nr 7 - Informacja o grupie kapitałowej