Dział Głównego Inwentaryzatora Zabytków

Dział Głównego Inwentaryzatora realizuje całościowy program gromadzenia, ewidencjonowania, organizacji naukowej i opieki nad zbiorami archeologicznymi. Zbiory te, zgromadzone w ciągu ponad 160-letniej nieprzerwanej działalności Muzeum Archeologicznego w Krakowie zawierają relikty większości reprezentowanych na ziemiach polskich pradziejowych i średniowiecznych tradycji i ugrupowań kulturowych, a ponadto obiekty archeologii śródziemnomorskiej oraz starożytnych cywilizacji amerykańskich, jak również spory zbiór zabytków archeologicznych z byłych kresów wschodnich i innych obszarów aktywności polskich archeologów. Są najstarszą i największą kolekcją tego typu w Polsce, liczącą obecnie ponad pół miliona muzealiów wydzielonych  oraz ogromną ilość materiałów masowych, ujętych w blisko 54 tysiącach pozycji, w obrębie 13  ksiąg inwentarzowych.

Do podstawowych zadań głównego inwentaryzatora należy:

- kierowanie pracami związanymi z pozyskiwaniem i włączaniem nabytków do zbiorów muzealnych, w tym opiniowanie oferowanych zabytków pod kątem zgodności z profilem zbiorów Muzeum, wyjaśnianie statusu prawnego i dokumentowanie legalności pochodzenia zbiorów, dokumentowanie wpływów, prowadzenie ksiąg akcesji i depozytów, kwalifikowanie i przekazywanie nabytków do odpowiednich działów merytorycznych;

- nadzór nad zgodnością działań i prac inwentaryzacyjnych z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie Muzeum, a także z muzealnym systemem inwentaryzacji  oraz organizacji naukowej i technicznej zbiorów;

- sprawowanie opieki formalno-prawnej nad księgami inwentarzowymi i dokumentacją ewidencyjną zbiorów, prowadzenie rejestrów ksiąg inwentarzowych, ewidencji wartościowej zbiorów, kartoteki ewidencyjnej, monitowanie stanu opracowania zbiorów oraz prowadzenie zbiorczej ewidencji ilościowej i wartościowej muzealiów;

- zarządzanie i nadzór nad funkcjonowaniem i dostępem do magazynów zbiorów;

- sprawowanie nadzoru nad wewnętrznym i zewnętrznym ruchem muzealiów, w tym m. in. prowadzenie rejestrów i dokumentacji ruchu muzealiów, sporządzanie umów użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych, formularzy opinii konserwatorskich i wycen ubezpieczeniowych;

- nadzór nad ochroną praw autorskich przy udostępnianiu zbiorów i informacji o zbiorach.

 

Skład osobowy działu:

Dr Paulina Poleska, starszy kustosz - Główny Inwentaryzator (poleska@ma.krakow.pl), tel. +48 12 422 75 60, w. 36

mgr Elżbieta Chochorowska, starszy kustosz, tel. +48 12 422 75 60, w. 38

mgr Agnieszka Dziedzic, kustosz (agnieszka.dziedzic@ma.krakow.pl), tel. +48 12 422 75 60, w. 36

inż. Agnieszka Susuł, fotograf, tel. +48 12 422 75 60, w. 62