Dr hab. Jacek Górski, urodzony: 11 marca 1962 r. w Kazimierzy Wielkiej.

miejsce pracy: Muzeum Archeologiczne w Krakowie (od 1988 r.)

stanowisko: Dyrektor Muzeum, kustosz.

 

Funkcje

Od 2011 r. dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie

2004-2017 wykładowca archeologii w Instytucie Historii i Dziedzictwa Kulturowego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Wiceprzewodniczący Rady d.s. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kadencja 2015-2018)

Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich (kadencja 2017-2020)

Wiceprzewodniczący Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich (kadencja 2014-2017)

Członek Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk (Oddział Kraków) i Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk (Oddział Katowice)

Członek Rady Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (kadencja 2014-2017) i Rady Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (kadencja 2016-2020)

Redaktor czasopisma Materiały Archeologiczne i serii wydawniczej Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Członek komitetów redakcyjnych czasopism Starożytność Chrześcijańska i Archaeologia Bimaris

 

Zainteresowania zawodowe

Problematyka początkowych etapów rozwoju epoki brązu w środkowowschodniej Europie i popularyzacja archeologii. Jest autorem ponad 130 artykułów i czterech książek publikowanych głównie w polskich czasopismach fachowych, ale również w Danii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Ukrainie i Białorusi. Zredagował pięć wydawnictw książkowych i serii wydawniczych. Napisał ponad 130 artykułów popularnonaukowych i książkę dla masowego odbiorcy.

 

Najważniejsze publikacje

Górski J., Osada kultury trzcinieckiej w Jakuszowicach, cz. I. Badania w Jakuszowicach 1, Kraków 1991.

Górski J., Osada kultury trzcinieckiej i łużyckiej w Nowej Hucie-Mogile, stanowisko 55 (Analiza materiałów, część I), Materiały Archeologiczne Nowej Huty 16: 1993, 55-102.

Górski J., Materiały kultury trzcinieckiej z kopca wschodniego w Rosiejowie, Materiały Archeologiczne Nowej Huty 17: 1994, 41-64.

Górski J., Z badań nad chronologią i periodyzacją kultury trzcinieckiej na obszarze lessów podkrakowskich, [w:] Problemy kultury trzcinieckiej, Rzeszów 1994, 23-49.

Górski J., Osada kultury trzcinieckiej i łużyckiej w Nowej Hucie-Mogile, stan. Analiza materiałów. Część II, Materiały Archeologiczne Nowej Huty 17: 1994, 65-113.

Górski J., Uwagi o znaczeniu kurhanów dla społeczności kultury trzcinieckiej z obszarów lessowych Zachodniej Małopolski, [w:] J. Chochorowski (red.) Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej. Księga jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi,  Kraków 1996, 204-211.

Górski J., Kadrow S., Kultura mierzanowicka i kultura trzciniecka w zachodniej Małopolsce. Problem zmiany kulturowej, Sprawozdania Archeologiczne 48: 1996, 9-32.

Górski J., Główne etapy rozwoju kultury trzcinieckiej na obszarze Nowej Huty na tle przemian tej kultury zachodniej Małopolsce, Materiały Archeologiczne Nowej Huty 20: 1997, 7-37.

Górski J., Podstawy taksonomii kultury trzcinieckiej w dorzeczu górnej Wisły, [w:] A. Kośko, Czebreszuk (red.) „Trzciniec” - system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, 61-73.

Górski J., Kultura trzciniecka i kultura łużycka. Problem zmiany kulturowej w zachodniej Małopolsce, [w:] A. Kośko, J. Czebreszuk (red.) „Trzciniec” - system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, 361- 378.

Górski J., Die Beziuhungen zwischen dem westlichen Kleinpolen und dem Gebiet der   Slowakei in der klassischen Phase der Trzciniec-Kultur (ausgewählte Aspekte). [In:] J. Bátora & J. Peska (Hrsg.) Aktuelle Probleme der Erforschung der frühbronzezeit in Böhmen und Mähren in der Slowakei, Nitra 1999, 251-265.

Górski J., Kadrow S., Die frühe und ältere Bronzezeit in Kleipolen im Lichte der Radiokarbondatierungen (mit einigen Bemerkungen zu ausgewählten Fundstellen in der Ukraine), [In:] J. Czbreszuk, J. Muller (Hrsg.) Die absolute Chronologie in Mitteleuropa 3000-2000 v.Chr., Poznañ-Bamberg, Rahden/Westf. 2001, 131-176.

Górski J., Zmiana organizacji sieci osadniczej na obszarze Nowej Huty w środkowym okresie epoki brązu, Materiały Archeologiczne Nowej Huty 23: 2002, 17-38.

Górski J., Uwagi o możliwościach wydzielania trzciniecko-łużyckich faz przejściowych, Materiały Archeologiczne 33: 2002, 195-202.

Kadrow S., Górski J., Diachronic micro-regional Studies of Settlement on the Loess Uplands of south-eastern Poland in the Bronze Age, [In:] H. Thrane (Hrsg.) Diachronic Settlement Studies in the Metal Ages, Jutland Archaeological Society 45: 2003, 71-97.

Górski J., Uwagi o datowaniu i kontekście znalezisk ceramiki o „cechach południowych” w strefie zasięgu kultury trzcinieckiej, [w:] Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich, Krosno 2003, 89-137.

Górski J., Lysenko S., Makarowicz P., Radiocarbon Chronology of the Trzciniec Cultural Circle between the Vistula and Dnieper Basins, Baltic-Pontic Studies 12: 2003, 253-306.

Górski J., Makarowicz P., Taras H., Podstawy gospodarcze ludności kręgu trzcinieckiego w dorzeczach Wisły i Odry [w:] A. Kośko, M. Szmyt (red.) Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu), Archaeologia Bimaris 3, Poznań 2004, 191-213.

Górski J., Die Grundlagen einer relativen Datierung und Periodisierung der Trzciniec-Kultur im Lößgebiet westlichen Kleinpolens, Sprawozdania Archeologiczne 56: 2004, 155-196.

Górski J., Makarowicz P., Interakcje kulturowe między zachodnim i południowo-wschodnim (pontyjskim) odłamem trzcinieckiego kręgu kulturowego, [w:] Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski, Warszawa 2007, 148-170.

Górski J., Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej, (=Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3), Kraków 2007.

Górski J., Makarowicz P., Reception of Transcarpathian influence in Trzciniec cultural circle as a sign of long-distance exchange contacts [In:] J. Baron, I. Lasak (Edd.) Long Distance Trade in the Bronze Age and Early Iron Age, Studia Archeologiczne 40, Wrocław 2007, 101-116.

Górski J., Pochówki zwierząt i depozyty zwierzęce w kulturze trzcinieckiej (wstęp do problematyki), [w:] J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz., M. Szmyt (red.) Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań 2008, 105-114.

Górski, J., Niektóre elementy symboliczne w kurhanach kultury trzcinieckiej, [w:] S. Czopek, S. Kadrow (red.) Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata, Rzeszów 2010, 369-378.

Górski J., Wpływ transkarpackich kontaktów w początkach epoki brązu na sytuację kulturową w dorzeczu górnej Wisły, [w:] Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, Krosno 2010, 225-248.

Górski J., Przejawy oddziaływań zakarpackich na terenie grupy podlasko-mazowieckiej kultury trzcinieckiej, [w:] U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (red.) Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, Białystok 2011, 279-286.

Górski J., Makarowicz P., Wawrusiewicz A., Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie, Spatium Archaeologicum 2, Łódź. 2011.

Górski J., Kompleks osad kultury mierzanowickiej w Modlnicy, stan. 5, pow. krakowski, [w:] J. Kruk, A. Zastawny (red.) Modlnica, st. 5. Od neolitu środkowego do wczesnej epoki brązu. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków 2011, 463-511.

Górski J., Transkarpathian elements in the Trzciniec culture. Wanderings off people or ideas? [in:] R. Kujovský – Vladimir Mitáš (ed.) Václav Furmánek a doba bronzova. Zborník k sedemdesiatym narodeninám, Nitra 2012, 89-97.

 

Górski J., Makarowicz P., Wawrusiewicz A., Podstawy datowania trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polsce środkowej na przykładzie materiałów ze stanowiska w Polesiu w dorzeczu Bzury, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 28: 2012, 91-127.

P. Makarowicz, J. Górski, S.D. Łysenko, Pontic and Transcarpathian Cultural Patterns in the Trzciniec circle between the Prosna and Dnieper, [in:] The Ingul-Donets Early Bronze Civilization as Springboard for Transmission of Pontic Cultural Patterns to the Baltic Drainage Basin 3200-1750 BC, Baltic-Pontic Studies 18: 2013, 162-244.

 

Górski J., The oldest graves of the Trzciniec culture, [in:] Funerary Archaeology, Analecta Archaeologica Ressoviensia 8: 2013, 69-93.

 

Górski J., Materiały osadowe kultury łużyckiej ze stanowiska 10 i 11 w Targowisku, pow. wielicki, [w:] J. Górski (red.) Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. wielicki. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków 2014, 47-79.

Górski J., Schellner E., Materiały osadowe kultury łużyckiej ze stanowiska 12 w Targowisku, pow. wielicki, [w:] J. Górski (red.) Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. wielicki. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków 2014, 81-102.

Górski J., Chronologiczno-kulturowa i przestrzenna interpretacja materiałów z kompleksu osadniczego kultury łużyckiej w Targowisku, pow. wielicki, [w:] J. Górski (red.) Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. wielicki. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków 2014, 181-212.

Libera J., Górski J., Włodarczak P., Florek M., Orszulak L., Krummesser in the upper Vistula river basin, Acta Archaeologica Carpathica 50: 2015, 69-100.

Górski J., Osady kultury mierzanowickiej na stanowiskach 10 i 11 w Targowisku, pow. wielicki, [w:] J. Górski, P. Jarosz (red.) Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków 2015, 33-140.

Górski J., Jarosz P., Z badań nad problematyką chronologii i taksonomii kultury mierzanowickiej w międzyrzeczu Wisły i Raby, [w:] J. Górski, P. Jarosz (red.) Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków 2015, 243-261.

 

Redakcja i współredakcja naukowa

Górski J., (red.) Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. wielicki. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków 2014, ss. 305.

Karbowniczek M., Orzechowski S., Górski J., Suliga I., Karwan T., Madera P., Słowińska D, Rembalski A., Gill G., Wawer M., Kazimierz Bielenin – twórca polskiej archeometalurgii. Monografia, (red.) M. Karbowniczek, Kraków 2014, ss. 172.

Górski J., Jarosz P. (red.) Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków 2015, ss. 261.

Czopek S., Górski J. (red.) Między nauką a popularyzacją. Muzea i parki archeologiczne, Kraków 2016, ss. 309.