„Zabezpieczenie budynku spichlerza - I etap” Muzeum Archeologiczne,

spichlerz w zespole dworskim w Branicach (A-73/M) Kraków ul. Deszczowa 6

 

„Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”